หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ LTM > งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

เรื่อง     เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง / ผู้รับผิดชอบด้านขนส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. กำหนดการ/แผนที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel)
                          2. แบบตอบรับ

             ตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน/กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำผลสำเร็จดังกล่าวเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการขนส่งทั่วไปได้รับทราบ โดยที่ผ่านมาทางสถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงจัดให้มีงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง นั้น

             ในการนี้ สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยกรุณาส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณศศิวิมล อมแก้ว หรือคุณเมธี  ไชยโย โทรศัพท์ 02-345-1186/02-345-1256 E-mail: logistics.ltm62@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                                                                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                                                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                                                          นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์
                                                                            ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา